www.ihkus.no Fellessamlinger Ti. 19. nov. 2019

Fellessamlinger

 

Fra og med 2006 har Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat arrangert "Fellessamlinger" for kontrollaktørene i de 6 samarbeidende kommunene Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Rana og Vefsn.

"Fellessamlingene" er å anse som regionale fag-konferanser.

 

Hovedhensikten med "Fellessamlingen" er å skape et forum der aktørene i kommunens egenkontroll - på en uformell basis - kan få faglige oppdateringer, utveksle synspunkter og lære bedre å kjenne hverandres roller, oppgaver og utfordringer i kontrollen av den kommunale forvaltningen.

 

Innholdet i "Fellessamlingene" fra og med 2012 presenteres nedenfor:

 

Fellessamlingen 18.09.2017:

- Invitasjon/program

- Saker/temaer som kontrollutvalg i Norge er opptatt av

      v/Knut Soleglad, sekretær Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

- Gjennomgang av forslaget til ny kommunelov - hva blir nytt?

      v/Gislaug Øygarden, Kommuneadvokat Rana kommune

- Hvordan bruke KOSTRA-tall i styring og kontroll av kommunen?

      v/Helge Holthe, seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 

Fellessamlingen 26.09.2016:

- Invitasjon/program.

- Noen oppdateringer vedr. kontrollutvalgsarbeidet, samt kontrollutvalgets rolle

       v/Knut Soleglad, sekretær Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

- Arbeidet med kommunens internkontroll - et innblikk

       v/Tone Larsen, rådmann Grane kommune

- Kontrollutvalget - viktig for tilliten til kommunal forvaltning

       v/Per Olav Nilsen, direktør Trondheim Kommunerevisjon og styreleder i NKRF.

- En evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat.

  Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres?

       v/Gunnar Husabø, senior manager Deloitte AS

 

Fellessamlingen 12.01.2015:

-  Invitasjon

-  Program

-  Innledning v/Knut Soleglad, Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

-  En stadig strammere kommuneøkonomi v/Kjell Joar Petersen-Øverleir, ordfører Hemnes

-  En stadig strammere kommuneøkonomi v/Geir Sakariassen, rådmann Nesna

-  Kontrollaktørenes ansvar, oppgaver, samspill og roller v/Birte Bjørkelo, director Deloitte AS

-  Innblikk i saksbehandlingsregler i kommunale organer v/Gislaug Øygarden, kommuneadvokat Rana

 

Fellessamlingen 10.01.2014:

-  Invitasjon og program

-  Innledning/orienteringer v/styreleder Otto Jonny Derås og sekretariatsleder Knut Soleglad

-  Etikk og antikorrupsjon v/spesialrådgiver KS, Lise Spikkeland

-  Internkontrollprosjektet i Rana kommune v/økonomisjef i Rana kommune, Linda Løvaas

 

Fellessamlingen 07.01.2013:

-  Invitasjon og program

-  Innledning/orienteringer v/styreleder Otto Jonny Derås og sekretariatsleder Knut Soleglad.

-  Samhandlingsreformen (programmets del 1 og del 4) v/økonomisjef Rana kommune Linda Løvås.

-  Samhandlingsreformen (programmets del 2) v/kommunalsjef Vefsn kommune John-Arvid Heggen.

-  Samhandlingsreformen (programmets del 3) v/folkehelserådgiver Rana kommune Gro Sæten.

 

Fellessamlingen 05.01.2012:

-  Invitasjon og program

-  Velkommen/innledning v/styreleder Otto Jonny Derås og sekretariatsleder Knut Soleglad.

-  Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll v/revisjonsdirektør Aksel Sivertsen.

-  Regnskapsrevisjon v/kommunerevisor Aillin Flynn Jensen.

-  Arbeidsgiverrollen - folkevalgte og linjeledelse v/personalsjef Rana kommune Siv Westvik.

-  Habilitetsreglene - en oversikt v/kommuneadvokat Rana kommune Gislaug Øygarden.

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat ihkus kontrollutvalg ku sekretariat kommune kommuner Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn
web: info helgeland